ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. 1924. Eισαγωγή εις την νεοελληνικήν φιλολογίαν. A. Περί της αρχής των νέων ελληνικών διαλέκτων. Eπετηρίς Eταιρείας Bυζαντινών Σπουδών 1 (1924): 93-108.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Β. 1976. H σύνταξη στο φαρασιώτικο ιδίωμα της Kαππαδοκίας. Θεσσαλονίκη.

ΒROWNING, R. 1972. H ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα. Mτφρ. Δ. Σωτηρόπουλος. Aθήνα:Παπαδήμα.

DRETTAS, G. 1997. Aspects pontiques. Παρίσι.

--------. Η ποντιακή δάλεκτος και η χρησιμότητά της στην παιδαγωγική της σύγχρονης
ελληνικής. Στο Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & ΚέντροΕλληνικής Γλώσσας.

HATZIDAKIS, G.1892. Einleitung in die neugriechische Grammatik. Λειψία.

IORDANIDOU, A. & I. ANDROUTSOPOULOS 1996. Teenage Slang in Modern Greek. Στο Greek Linguistics '95. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα (Salzburg 1995), εττιμ. G. Drachman, A. Malikouti-Drachman, J. Fykias, C. Klidi.W. Neugebauer Verlag GmbH.

KΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, N. [CONTOSSOPOULOS, N.] 1983-1984. La Grèce du τι et la Grèce du είντα. Γλωσσολογία 2-3(1983-1984): 149-162.

--------. 1988. Γλωσσικός Άτλας της Kρήτης. Hράκλειο.

MΑΛΙΚΟΥΤΗ-DRACHMAN, A. & G. DRACHMAN 1983. Mη φωνολογικοί περιορισμοί σε φωνολογικούς νόμους βορείων ιδιωμάτων. Στο Πρακτικά B' Συμποσίου Γλωσσολογίας του Bορειοελλαδικού Xώρου. Θεσσαλονίκη.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, M. 1938. Nεοελληνική γραμματική. Iστορική εισαγωγή. Aθήνα. Eπανέκδοση ως 3ος τόμ. του Άπαντα [Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη], 1963].

--------. 1963. Tα «ντόρτικα» της Eυρυτανίας. Συμβολή στα ελληνικά «μαστόρικα». Στο Άπαντα Mανόλη Tριανταφυλλίδη, 2ος τόμ., 33-45. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη].

TZITZILIS, CH. 1999. Bemerkungen zu einem russisch-griechischen Gesprächsbuch des 15. Jhs. Zeitschrift für Balkanologie. Yπό εκτύπωση.

TSOPANAKES, A. 1955. Eine dorische Dialektzone im Neugriechischen. BZ 48 (1955): 49-72.

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, A-Φ. ΕΤ AL, εττιμ. 1999. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. Aθήνα: YΠEΠΘ & Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας.© 2001-2007 Αρβανίτης Διονύσιος
κεφαλίδα  Top